RODO - Centrum RFD

Przejdź do treści


SZANOWNI PAŃSTWO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, iż:

 
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest: Medicus Uroda prowadzona przez Centrum RFD Sp. z o.o.
  z siedzibą w Lubinie, 59-300, ul. Leśna 8  zarejestrowana   Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS 0000177154, REGON 390904989, NIP 692-22-72-448 (dalej: Administrator),
2) W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
  Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@centrumrfd.pl lub pisemnie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych, MEDICUS URODA, ul. Leśna 8; 59-300 Lubin,
3) Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach realizacji umowy tj. wizyty w zakresie
  kosmetologii i medycyny, takich jak:
  - diagnoza medyczna i leczenie, tj. w celu udzielania Tobie świadczeń medycznych (leczenia Ciebie)
    oraz prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej - art.9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z art. 3 ust. 1
    Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  - umawianie wizyt, tj. w celu udzielenia Tobie świadczeń z zakresu kosmetologii  i medycyny estetycznej;
  - Przetwarzanie danych osobowych tj. wizerunku poprzez wykonanie fotografii efektu przed i po zrealizowaniu
    usługi na danej części ciała.
   Twoje dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie:
  - tzw. „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”, tj. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń
    lub obrony przed roszczeniami poprzez wykazanie, że usługa została wykonana w sposób prawidłowy,
    zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i ochrony naszego mienia (w tym celu stosujemy monitoring wizyjny)
    –  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
    np. w celu wykonania obowiązku podatkowego.
4) Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
  - osobom upoważnionym przez Ciebie;
  - podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformacyjne Administratora,
    świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt
  - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania
    przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  - kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym, które pomagają nam w dochodzeniu należnych roszczeń
    (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym,księgowym).
5)  Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa,
   które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie);
6)  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający
   z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
   W przypadku danych osobowych zawartych w dokumentacji księgowej Twoje dane osobowe będą przetwarzane
   przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po tym okresie
   Twoje dane osobowe będą anonimizowane, (tzn. nie będziemy wiedzieli, iż są to Twoje dane) lub usuwane.
7)  Przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych, możesz je sprostować, żądać ich usunięcia
   lub ograniczenia ich przetwarzania. W sytuacji gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o
   kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ( dane kontaktowe: patrz pkt. 2)
8)  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
   przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9)  Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu
10) Przekazanie nam Twoich danych ustawowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdej osoby, której świadczymy
   usługi w zakresie kosmetologii i medycyny estetycznej. W przypadku, gdy odmówisz podania Twoich danych
   osobowych, nie będziemy mogli świadczyć Tobie usług w podanym wyżej zakresie.Centrum Rachunkowo-Finansowo-Doradcze Sp. z o.o.
       59-300 Lubin,  ul. Leśna 8
Tel. 76 74-66-317
       www.centrumrfd.pl

Wróć do spisu treści